Privacy

PRIVACYVERKLARING

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is deze privacyverklaring opgesteld waarin onder andere wordt uitgelegd welke gegevens van klanten worden gevraagd en waarvoor ze gebruikt worden. Deze Privacyverklaring is in aanvulling op en deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden (zie hier onder). Dit beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met beeldend kunstenaar Femke Bourgonje.

Persoonsgegevens
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje doet in principe rechtstreeks met haar klanten zaken. Om haar werkzaamheden (het verkopen van schilderijen) goed uit te kunnen voeren heeft Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje een aantal gegevens van klanten nodig. De volgende persoonsgegevens worden door Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje verwerkt:
• Je voor- en achternaam.
• Je adresgegevens en/of factuuradres.
• Je telefoonnummer.
• Je e-mailadres.
Indien een potentiële klant bovengenoemde informatie niet wenst te verstrekken, is het voor hem/haar onmogelijk een product bij Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje te kopen.

Waarvoor worden de gegevens wel en niet voor gebruikt
1.  De door de klant verstrekte persoonlijke informatie wordt door Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje niet gebruikt voor reclamedoeleinden noch doorverkocht of doorgegeven aan derden.
2.  De gegevens zijn wel expliciet noodzakelijk voor de planning en het goede verloop van de verkopen en alleen aan derden verstrekt in het geval zij hiertoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
3.  Voorts wordt, indien de klant zich daarvoor heeft aangemeld, het emailadres van de klant gebruikt voor het incidenteel toezenden van de nieuwsbrief van Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje. Hiervoor kan men zich ten alle tijden weer afmelden door de link die in de nieuwsbrief staat.

Bewaartermijn
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje bewaart de door klanten verstrekte geven voor zolang deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de verkoop. Daarnaast is Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje wettelijk verplicht de verkoopgegevens van klanten 7 jaar te bewaren.

Beveiliging en zorgvuldig handelen
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid:
• Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of bestelformulier, worden je gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Femke Bourgonje, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
• Er wordt gebruik gemaakt van met wachtwoorden beveiligde inlogaccounts en een firewall.
• De diensten die Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje aanbiedt zijn niet van dien aard dat daartoe persoonsgegevens van klanten dienen te worden uitgewisseld met leveranciers of andere derden. Met partijen die bij de persoonsgegevens kunnen zoals bijvoorbeeld de boekhouder of  het bedrijf dat de beveiliging van deze website verzorgd zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Cookies
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje maakt op haar website geen direct gebruik van cookies en plaatst dus geen tracking cookie op je computer.
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje maakt wel gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen wel cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van de persoonlijke gegevens door Google Analytics
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje heeft de nodige maatregelen getroffen om de privacy van klanten te waarborgen voor wat betreft het gebruik van Google Analytics. Daarbij wijst zij u op het volgende:
• Google Analytics gebruikt cookies;
• Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics;
• Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje heeft ingesteld dat de gegevens anoniem worden verwerkt;
• Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje heeft ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje gebruikt Google Analytics-cookies ten behoeve van trefwoord-suggesties voor advertentiedoeleinden. Hierbij wordt verder geen gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens omdat deze anoniem worden verwerkt.

Inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover de wet dit toelaat. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@femkebourgonje.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Klachten, bezwaren of verzoek om vergeten te worden.
Indien een klant klachten heeft over de wijze waarop met de persoonlijke gegevens is omgegaan of wordt omgegaan, of bezwaren heeft tegen het bewaren en opslaan van deze gegevens, hopen wij er natuurlijk samen uit te komen. Hiertoe kan een klant contact opnemen met Beeldend kunstenaar Femke Bourgonje via het volgende emailadres: info@femkebourgonje.nl
Mocht er desondanks een geschil ontstaan, dan kan contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens alwaar een klacht kan worden ingediend op grond van de Privacywetgeving.